Imieniny: Pauliny, Sabiny i Tomasza

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

A+ A-

Logo oficjalnego serwisu internetowego Urzedu Miasta Sieradz

Biuro Obsługi Klientów

Biuro Obsługi Klientów działa w godzinach pracy Urzędu Miasta:
poniedziałek: 7.30-17.00,
wtorek-piątek: 7.30-15.30
Kierownik Biura Obsługi Klienta: Jacek Potakowski, telefon: 043 826-61-68

Biuro Obsługi Klientów
zostało otwarte 13 grudnia 2004 roku. Jego podstawowym celem jest zapewnienie sprawnej i profesjonalnej obsługi klientów Urzędu Miasta Sieradza poprzez:

- udzielanie informacji o miejscu, sposobie i terminie załatwienia spraw w Urzędzie,
- wydawanie druków i formularzy niezbędnych do załatwienia spraw w niektórych wydziałach i referatach Urzędu oraz uzyskanie pomocy w ich wypełnieniu,
- przyjmowanie wszystkich pism wpływających do Urzędu, w szczególności wniosków, podań, pism i skarg, ich rejestracja, nadawanie im biegu,
- sprzedaż znaków opłaty skarbowej,
- przyjmowanie wszystkich ofert w związku z prowadzonymi przetargami przez Urząd,
- wydawanie decyzji, zaświadczeń i zezwoleń,
- prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu.

W ramach Biura utworzono 3 stanowiska, które świadczą następujące usługi:


Stanowisko 1
1. Udzielanie informacji dotyczących spraw rozstrzyganych przez Urząd Miasta, kierowanie zainteresowanych osób do poszczególnych stanowisk pracy w Urzędzie, udzielanie informacji o sposobie załatwienia spraw klienta Urzędu.
2. Prowadzenie kancelarii Urzędu.
3. Przyjmowanie wszystkich ofert w związku z prowadzonymi przetargami przez Urząd.
4. Udzielania informacji o wysokości opłat skarbowych
5. Sprzedaż znaków opłaty skarbowej.
6. Wydawanie druków – dowodów wpłat i udzielanie pomocy przy ich wypełnianiu.

Telefon: 043 826-61-65

Stanowisko 2
Sprawy z zakresy Wydziału Spraw Obywatelskich:
1. Udzielanie informacji dotyczących spraw rozstrzyganych przez Wydział Spraw Obywatelskich.
2. Wydawanie wniosków o wydanie dowodu osobistego.
3. Wydawanie i przyjmowanie wniosków oraz wydawanie zaświadczeń o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, dokonanie zmian we wpisie, likwidację działalności gospodarczej; potwierdzanie wpisów do ewidencji działalności gospodarczej.
4. Wydanie duplikatu zaświadczenia / decyzji z ewidencji działalności gospodarczej.
5. Wydawanie i przyjmowanie wniosków oraz wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (na stałe i jednorazowe).
6. Wydawanie i przyjmowanie wniosków, wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.
7. Wydawanie wniosków o wydanie odpisów aktów z ewidencji Urzędu Stanu Cywilnego.

Telefon: 043 826-61-66

Stanowisko 3
Sprawy z zakresu Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami oraz Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji, w szczególności:
1. Wydawanie i przyjmowanie wniosków oraz wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zajęcie pasa drogowego pod reklamę.
2. Wydawanie i przyjmowanie wniosków oraz wydawanie zezwoleń na utrzymanie psa uznawanego za agresywnego.
3. Wydawanie i przyjmowanie wniosków, wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów.
4. Przyjmowanie informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania.
5. Wydawanie i przyjmowanie zgłoszeń do eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5m3 / dobę.
6. Wydawanie i przyjmowanie wniosków, wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu działki.
7. Wydawanie i przyjmowanie wniosków, wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
8. Wydawanie i przyjmowanie wniosków, wydawanie zaświadczeń w sprawie nadania numeru porządkowego nieruchomości. 

 Telefon: 043 826-61-67