Imieniny: Janusza, Marii i Reginy

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

A+ A-

Logo oficjalnego serwisu internetowego Urzedu Miasta Sieradz

Kształcenie młodocianych pracowników

Pracodawca może ubiegać się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika na podstawie art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)

Warunki jakie musi spełniać pracodawca, aby otrzymać dofinansowanie
1.  posiadać kwalifikacje, wymagane od instruktorów praktycznej nauki zawodu, do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych (osobą, która legitymuje się wspomnianymi kwalifikacjami może być pracodawca lub osoba prowadząca zakład w jego imieniu albo osoba zatrudniona u pracodawcy),
2. zawrzeć z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego,
3. wykształcić młodocianego, czyli doprowadzić do zdobycia przez niego kwalifikacji zawodowych; innymi słowy młodociany pracownik musi ukończyć naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy oraz zdać stosowny egzamin.

Uwaga
O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie miasta Sieradza pracodawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Prezydenta Miasta Sieradza.

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu (art. 70b ust.7 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty).

Dokumenty, które należy przedłożyć ubiegając się o dofinansowanie

Zgodnie z art. 70b ust. 11 ustawy o systemie oświaty dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozumieniu przepisów rozporządzenia  Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).

  • Umowę o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego.
  • Dokument potwierdzający krótszy okres szkolenia (w przypadku zmiany umowy).
  • Dyplom, świadectwo lub zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu.
  • Dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe osoby prowadzącej kształcenie zawodowe młodocianego pracownika.
  • Dokument potwierdzający przygotowanie pedagogiczne lub kurs pedagogiczny osoby prowadzącej kształcenie zawodowe młodocianego pracownika.
  • Dokument potwierdzający zatrudnienie pracownika w celu prowadzenia przygotowania zawodowego lub pełnomocnictwo do prowadzenia zakładu w imieniu pracodawcy (dotyczy przypadków, kiedy przygotowanie zawodowe prowadzi osoba inna niż pracodawca).
  • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
  • Informacja o uzyskanej pomocy de minimis w formie: zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie Pracodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, bądź oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

Dokumenty do pobrania:
1. Zawiadomienie o zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego
2. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
4. Informacja o uzyskanej pomocy de minimis - Oświadczenie dotyczące otrzymania lub nie otrzymania pomocy de minimis.

Szczegółowych informacji udziela:
Urząd Miasta Sieradza
Referat Oświaty, Kultury i Sportu
Plac Wojewódzki 1
98-200 Sieradz
pokój nr 4
telefon: (43) 826 61 04