Imieniny: Ilony, Jerzego i Wojciecha

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

A+ A-

Logo oficjalnego serwisu internetowego Urzedu Miasta Sieradz

Pracuj u siebie!

AKTUALNOŚCI

03.04.2017
Poniżej przedstawiamy wstępną listę rankingową 34 ocenionych biznesplanów. Żaden ze złożonych biznesplanów nie został zweryfikowany negatywnie. Zgodnie z Regulaminem przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości, w wyniku przeprowadzonej oceny wyłonionych zostanie maksymalnie 30 osób (w tym 2 na odwołania), których biznesplany uzyskały największą liczbę punktów. Pozostałe osoby trafią na listę rezerwową.

Obecnie 28 biznesplanów zostało zarekomendowanych do wsparcia, a 6 osób znajduje się na liście rezerwowej. Od wyników oceny przysługuje prawo odwołania. Odwołanie należy złożyć w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem w Biurze projektu, w terminie nie przekraczającym 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia o wynikach oceny. Ponowna ocena biznesplanów dokonywana jest w ciągu 5 dni od dnia złożenia odwołania, przez 2 członków Komisji, którzy wcześniej nie weryfikowali tego biznesplanu.

Lista rankingowa uzyska status ostatecznej dopiero po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań i zatwierdzeniu przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi. Wówczas będzie możliwość podpisania umowy o udzielenie wsparcia, zarejestrowania firmy i przekazania środków finansowych.
Wstępna rankingowa ocenionych biznesplanów
Wzór odwołania

06.03.2017
Informujemy, że w dniach 13-15 marca 2017 roku prowadzony będzie nabór biznes planów o przyznanie dotacji na rozwój własnej działalności gospodarczej w ramach projektu „Pracuj u siebie!”.
Biznes plan należy złożyć w Biurze projektu, pokój nr 22, przy ul. Kościuszki 5 w Sieradzu, w godzinach: poniedziałek 8:00-16:00 (13 marca), wtorek 8:00-12.00 (14 marca), środa 8:00-12:00 (15 marca).
Zgodnie z zapisami w Regulaminie przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Pracuj u siebie!” złożenie biznes planów po terminie skutkuje odmową przyznania wsparcia.
Złożenie biznes planu, który zawiera uchybienia o których mowa niżej, również spowoduje iż dany biznesplan nie będzie podlegał ocenie.
Za uchybienia o charakterze formalnym uznaje się:
a) biznes plan niepodpisany przez uczestnika,
b) biznes plan niewypełniony w całości,
c) biznes plan wypełniony lub wydrukowany w sposób nieczytelny w stopniu uniemożliwiającym dokonanie oceny według kryteriów merytorycznych (pkt. IV.2 Regulaminu przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości ),
d) biznes plan niezawierający wszystkich stron.

Biznes plany złożone wcześniej, tj. przed ustalonym terminem nie przyjmujemy!

20.02.2017

Poniżej przedstawiamy wyjaśnienia i odpowiedzi na najczęściej zadawane przez Państwa pytania, związane z uzyskaniem dotacji na rozpoczęcie działalności.

Wyjaśnienia (do pobrania)


17.02.2017
W okresie od 20 lutego do 8 marca br. realizowane będzie indywidualne doradztwo biznesowe, którego celem jest pomoc w przygotowaniu biznesplanu przez uczestników projektu. Każda osoba obowiązkowo skorzystać musi z 5 godzin doradztwa. Jest to  element niezbędny przy ubieganiu się o wsparcie finansowe na uruchomienie własnej firmy.  Poniżej przedstawiamy harmonogram spotkań z doradcą (każdy z uczestników zostanie poinformowany za pośrednictwem e-maila o ustalonej godzinie spotkania).

Harmonogram spotkań z doradcą

06.02.2017
1 lutego b.r. rozpoczęły się szkolenia dla uczestników projektu, umożliwiające uzyskanie wiedzy i kompetencji niezbędnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej oraz przygotowania biznes planu. Każda z dwóch grup szkoleniowych zrealizuje 48 godzin zajęć.

26.01.2017

Informujemy, iż lista uczestników do projektu „Pracuj u siebie!” została zatwierdzona przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi i uzyskała status ostatecznej.

Lista osób zakwalifikowanych do projektu (do pobrania)
Lista rezerwowa (do pobrania)

Kolejnym etapem projektu są szkolenia. Udział w szkoleniach jest obowiązkowy. Uczestnicy zostaną podzieleni na II grupy po 18 osób. Dla każdej z grup przewidziano realizację 6 dni szkoleń. Zajęcia odbywać się będą w Urzędzie Miasta Sieradza.
Poniżej przedstawiamy terminy szkoleń z podziałem na grupy.

Harmonogram szkoleń (do pobrania)

Po realizacji szkoleń wszyscy uczestnicy wezmą udział w indywidualnym doradztwie w zakresie przygotowania biznesplanów. Czas przewidziany na indywidualne doradztwo wyniesie 5 godzin na osobę.
Spośród 36 osób, które wzięły udział w szkoleniach, 30 z najlepiej ocenionym biznesplanem otrzyma dotację na założenie własnej działalności gospodarczej.


12.01.2017

Informujemy, iż nastąpiła zmiana w godzinach pracy Biura Projektu. Od 11.01.2017 Biuro czynne jest w poniedziałki od godz. 9.00 do godz. 17.00 oraz w środy, czwartki i piątki w godzinach od 8.00 do 12.00.

22.12.2016

Gmina Miasto Sieradz zaprasza do składania ofert na usługi cateringowe na potrzeby projektu "Pracuj u siebie!" współfinansowanego w ramach Poddziałania VIII.3.1 "Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Szczegóły poniżej.

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - oświadczenie


22.12.2016

Poniżej przedstawiamy wstępną listę rankingową osób zakwalifikowanych do projektu „Pracuj u siebie!”. Na liście znajdują 34 osoby, które w wyniku rozmowy z Komisją Rekrutacyjną zdobyły największą liczbę punktów. Jednocześnie informujemy, iż od wyników procesu rekrutacji przysługuje prawo odwołania w terminie i trybie określonym w Regulaminie Rekrutacji.

Docelowo na listę uczestników/czek projektu zostanie wpisanych 36 osób (w tym 2 z odwołań). Lista rankingowa uzyska status ostatecznej dopiero po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań i zatwierdzeniu przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi.

Wstępna lista osób zakwalifikowanych do projektu
Lista rezerwowa
Lista osób niezakwalifikowanych do projektu

12.12.2016

Poniżej przedstawiamy harmonogram spotkań z Komisją Rekrutacyjną, która podejmie ostateczną decyzję o przyznaniu środków na założenie działalności gospodarczej. Spotkania odbywać się będą w Biurze Projektu – ul. Kościuszki 5 w Sieradzu, pokój nr 22  (w sobotę oraz w dni powszednie po godzinie 15.30 – wejście od strony parkingu od ul. Ogrodowej).

Spotkania z Komisją Rekrutacyjną – terminy

30.11.2016

Poniżej przedstawiamy harmonogram spotkań z doradcą zawodowym, który zbadania predyspozycje do prowadzenia działalności gospodarczej. Spotkania odbywać się będą w Biurze Projektu – ul. Kościuszki 5 w Sieradzu, pokój nr 22  (w soboty oraz w dni powszednie po godzinie 15.30 – wejście od strony parkingu od ul. Ogrodowej).

Spotkania z doradcą zawodowym – terminy.

24.11.2016
Informujemy, iż po ocenie merytorycznej formularzy rekrutacyjnych, do kolejnego etapu zakwalifikowało się 46 osób, w tym 21 kobiet.

Lista formularzy zakwalifikowanych do kolejnego etapu rekrutacji.
Lista formularzy niezakwalifikowanych do kolejnego etapu rekrutacji.

Osoby, które nie znają numeru swojego formularza prosimy o kontakt z Biurem projektu (poniedziałek godz. 9.00 – 17.00, środa - piątek, godz. 11.30 – 15.30, tel. 43 826 61 99).
Kolejnym etapem naboru będzie rozmowa z doradcą zawodowym, który zbadania predyspozycje do prowadzenia działalności gospodarczej. O terminie rozmowy poinformujemy drogą elektroniczną na wskazany w zgłoszeniu adres mailowy lub  pisemnie za pośrednictwem poczty tradycyjnej.
Zgodnie z  Regulaminem rekrutacji, od negatywnej oceny merytorycznej formularzy zgłoszeniowych przysługuje odwołanie, które należy złożyć w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem w Biurze projektu, w terminie nie przekraczającym 5 dni od dnia otrzymania powiadomienia o wynikach oceny. Przy rozpatrywaniu zasadności odwołania nie będą brane pod uwagę dodatkowe informacje udzielone przez kandydata/kę, których kandydat/ka nie zawarł/a w formularzu, a jedynie ewentualne niezgodności oceny ze zgłoszeniem. Poniżej do pobrania wzór odwołania.

Wzór odwołania od negatywnej oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego.

24.10.2016

Informujemy, iż do dnia 21 października 2016 roku przyjęliśmy 55 formularzy zgłoszeniowych, przy czym 1 został wycofany przez kadydata/kę. Obecnie trwa weryfikacja formalna dokumentów. Część z nich wymagać będzie uzupełnienia. Aby usprawnić ten proces prosimy o odbieranie e-maili podanych przez Państwa w formularzu rekrutacyjnym. 

17.10.2016

Na podstawie punktu III.9 Regulaminu rekrutacji informujemy, iż przedłużamy termin naboru zgłoszeń do projektu do dnia 21 października 2016 roku.

05.10.2016

Na podstawie punktu III.9 Regulaminu rekrutacji informujemy, iż przedłużamy termin naboru zgłoszeń do projektu do dnia 14 października 2016 roku.

05.10.2016

Informujemy, iż w projekcie mogą brać udział osoby zamieszkałe na terenie powiatu sieradzkiego, tzn. osoby przebywające na tym terenie z zamiarem stałego pobytu. Nie jest wymagane, aby założona w ramach projektu działalność gospodarcza prowadzona była również na terenie powiatu sieradzkiego, jednak musi być ona prowadzona w obrębie województwa łódzkiego.

26.09.2016
Informujemy, iż osoby pozostające bez pracy, będące jednocześnie emerytami (w tym osoby pozostające na zasiłkach przedemerytalnych), mogą być uczestnikami projektu – pod warunkiem spełnienia pozostałych kryteriów, tzn: ukończony 30 rok życia, zamieszkałe na terenie powiatu sieradzkiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) i jednocześnie spełniające przynajmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
a)    ukończone 50 lat,
b)    długotrwale bezrobotne,
c)    kobiety,
d)    osoby z niepełnosprawnościami,
e)    osoby o niskich kwalifikacjach.

15.09.2016
Poniżej przedstawiamy wyjaśnienia dotyczące osób, które mogą przystąpić do projektu.

1.    Osoba, która zawiesiła działalność gospodarczą, ale jej nie wyrejestrowała funkcjonuje jako podmiot gospodarczy. W związku z powyższym nie może być traktowana jako osoba nieaktywna zawodowo i nie może być uczestnikiem projektu.
2.    Osoby z niepełnosprawnościami pozostające bez pracy, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, spełniające jednocześnie wymagane kryterium wiekowe (osoba po 29 roku życia) mogą być uczestnikami projektów. Nie ma znaczenia fakt pobierania renty inwalidzkiej. Przepisy prawa nie wykluczają osób z niepełnosprawnościami z możliwości zatrudnienia czy podejmowania własnej działalności gospodarczej, nawet osób z orzeczoną niezdolnością do pracy. Istotne jest natomiast, żeby planowane podjęcie zatrudnienia czy działalności gospodarczej było adekwatne do stanu zdrowia osoby niepełnosprawnej.
3.    Uczestnikiem projektu nie może być osoba będąca rolnikiem lub domownikiem w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników (zgodnie z art. 6 pkt 1 i 2 ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników). Ubezpieczenie w KRUS rolnika posiadającego gospodarstwo rolne do 2 ha przeliczeniowych lub domownika takiego rolnika, jednocześnie zarejestrowanego jako osoba bezrobotna w PUP, wyłącza możliwość udziału w projekcie.

13.09.2016
Informujemy, iż w dniach od 12 do 30 września prowadzona będzie rekrutacja do projektu „Pracuj u siebie”.  W ramach projektu oferujemy wsparcie szkoleniowo - doradcze z zakresu zakładania i prowadzenia własnego biznesu, pomoc w przygotowaniu biznes planu, dotacje na założenie własnej firmy w wysokości do 22.000 zł, wsparcie finansowe na pokrycie bieżących opłat związanych  z prowadzeniem działalności  w wysokości do 1.500 zł. Do udziału w projekcie zapraszamy osoby bezrobotne, poszukujące pracy lub bierne zawodowo, które ukończyły 30 lat, zamieszkujące na terenie powiatu sieradzkiego, nie prowadzące w ciągu ostatnich 12 miesięcy działalności gospodarczej. Szczegóły w zakładce „Rekrutacja”.

22.08.2016
Rozpoczynamy realizację kolejnej edycji projektu „Pracuj u siebie!”. Wesprzemy 30 bezrobotnych mieszkańców powiatu sieradzkiego w założeniu i prowadzeniu własnego biznesu. Wkrótce zostanie uruchomiona rekrutacja do projektu. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z zasadami naboru.
Więcej informacji można uzyskać telefonicznie pod numerem 43 826 61 99 lub mailowo: pracuj@umsieradz.pl.